ระบบฐานข้อมูลการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ยุทธศาสตร์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ฯ ค้นหา

ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ฯ

ยุทธศาสตร์การวิจัย ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนางานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ คนและสังคมไทยให้สมบูรณ์ให้คนไทยเป็นพลเมือง ที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะ รู้จักศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าของความเป็นคนไทย และใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย ระบบการเมืองให้มั่งคง พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ให้มีความสามัคคี สร้างแนวทางบริหารประเทศอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการวิจัยที่ศึกษาการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับประชากรไทยให้เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดในเชิงสังคม นโยบาย สาธารณสุขและพาณิชย์
ปรัชญา (Philosophy)
 • ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การวิจัย ก้าวไกลสู่สากล
ปณิธาน (Will)
 • พัฒนาระบบงาน มุ่งประสานการวิจัย เพิ่มศักยภาพนักวิจัย ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิสัยทัศน์ (Vision)
 • สถาบัน วิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่การวิจัย พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณ นักวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมไทย และก้าวไกลสู่ระดับสากล
พันธกิจ (Mission)
 • พัฒนา ระบบงานและเสนอทิศทางการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประสานและเผยแพร่การวิจัย และความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน และสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย
เป้าหมาย
  คุณภาพการวิจัย
 • ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
 • มุ่งผลิตและพัฒนานักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
 • สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบ
 • เน้นการวิจัยที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เพิ่มผลงานการวิจัยให้มีคุณภาพและเผยแพร่ในระดับสากลได้
  ปริมาณการวิจัย
 • จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้มีความรู้และมีความเข้าใจ ในการทำการวิจัย
 • ประสาน งานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา หน่วยงานอื่นภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการจัดทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
 • จัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติ จัดนิทรรศการทางวิชาการ
 • จัด พิมพ์และเผยแพร่เอกสาร วารสารการวิจัยแก่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดประกวดผลงานการวิจัย ในระดับชาติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 • เพื่อส่งเสริมและประสานการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคม
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณและมุ่งประโยชน์ต่อการเรียน การสอน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ การวิจัยและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
 • เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยของไทยสู่สากล
 • เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

ค้นหาข้อมูลในระบบ

ค้นหางานวิจัย

ค้นหานักวิจัย

ค้นหาวารสารตีพิมพ์

ติดต่อเรา

ที่อยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคารสุโขทัย ชั้น 12 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

หมายเลขโทรศัพท์

02-310-8696
02-310-8694

แจ้งปัญหา